Blue Mermaid Restaurant- Fisherman’s Wharf, San Francisco

Blue Mermaid Restaurant- Fisherman's Wharf, San Francisco

Blue Mermaid Restaurant- Fisherman’s Wharf, San Francisco